História

Tradícia výroby písacích prostriedkov sa začala v Dačiciach písať v roku 1940, keď jeden zo zakladateľov, zaoberajúci sa výrobou koženého tovaru, založil vo vtedajšej Telečskej ulici novú dielňu, okrem iného aj výrobu plniacich pier. Nahliadnite do histórie spoločnosti, cez jej vývoj, až po súčasný stav.

40. roky

1940
27. augusta 1940 bol vydaný živnostenský list s číslom 15245/4 – VI/1940 pre „zvolené zamestnanie : Živnosť mechanická továrenská: výroba plniacich pier a technických tužiek – lisovanie a striekanie plastických hmôt.“

1941
V januári 1941 bola v Dačiciach otvorená výroba plniacich pier v dielni Antonína Stejskala. Prvé výrobky vznikali s vysokým podielom ručnej práce. Na výrobe sa v tej dobe podieľalo 20 zamestnancov.
V nadväznosti na výrobné skúsenosti dielne Antonína Stejskala s výrobou plniacich pier bol založený spoločný podnik s účasťou Josefa Novotného. Spojením úsilia obidvoch pánov vznikla firma „Továrenská výroba plniacich pier a striekanie plastických hmôt“. Zmluva o spolupráci znela do 31. 12. 1944.
Prvým výrobkom spoločného podniku bolo plniace pero pod názvom STENO. Meno pre pero vzniklo spojením priezvisk obidvoch podnikateľov Stejskal – Novotný.

1945
Na začiatku roku 1945 sa obidvaja podnikatelia rozišli presne podľa podmienok, ktoré udávala zmluva z roku 1941. Antonín Stejskal sa vrátil k svojej pôvodnej profesii.
V auguste 1945 založil Antonín Novotný novú spoločnosť na výrobu písacích prostriedkov značky OMEGA, už na mieste dnešnej akciovej spoločnosti.
Na výrobu boli používané vtedy moderné vstrekovacie lisy Vltavan, s ktorými bolo 50 zamestnancov schopných vyrobiť 300 kusov plniacich pier denne.
Výrobky boli kvalitné a skoro si našli svojich kupcov doma i v zahraničí. Predaj bol zaistený hlavne pomocou veľkoodberateľov z Prahy.
Už pred 70 rokmi dbal pán Novotný nielen na ekonomiku výroby, ale i na ekológiu. Hlavnou výrobnou surovinou pre puzdrá plniacich pier bola umelá hmota. V priebehu výroby vznikalo už od začiatku množstvo materiálových zvyškov a nepodarených výliskov. Aby nedochádzalo k zbytočnému plytvaniu, boli z nepotrebného materiálu vyrábané, respektíve lisované hrebene a vreckové píšťalky, niekedy dokonca i s kompasom.

1948
V roku 1948 bolo výnosmi vtedajšieho ministra priemyslu uskutočnené znárodnenie súkromných firiem, ktoré mali viac než 50 zamestnancov. Ani dačická firma sa tak nemohla vyhnúť politickým udalostiam doby.

V OMEGA bola zo začiatku zavedená národná správa firmy KOH I NOOR, ceruzkáreň, L & C. Hardtmuth n. p. České Budějovice, ktorá skončila už 29. 7. 1948. Firma bola zoštátnená a závod v Dačiciach sa stal súčasťou národného podniku Centropen so sídlom v Pardubiciach ako jeho prevádzkový oddiel.
Za zmienku stojí, že v dobe znárodnenia mala firma len 49 zamestnancov. Aby sa i OMEGA dostala do rúk štátu, bol počiatočný stav dočasne umelo navýšený o jedného zamestnanca.

50. roky

Na výrobu nemali politické zmeny žiadny väčší vplyv.
Počet zamestnancov sa ďalej zvyšoval a v roku 1950 dosiahol 140 ľudí.

 

Päťdesiate roky znamenali pre firmu obdobie rozvoja. Štátny podnik Centropen zahrňoval 12 malých firiem roztrúsených po celom Československu, medzi nimi tiež Dačice. Efektivita výroby v malých manufaktúrnych dielňach bola ale nedostačujúca.
V rámci ďalšej reorganizácie bol dačický závod začlenený do odborového podniku Koh-i-noor- Hardtmuth České Budějovice a výroba zo všetkých 12 menších firiem z pôvodného Centropenu bola postupne presunutá do Dačic.
Riaditeľ závodu sa stal na dlhé roky pán Vojtěch Marek.
Rozvoj firmy sa týkal i jeho výrobného areálu. Pôvodné prízemné budovy dielní boli rozšírené, nadstavili sa poschodia a dvor medzi nimi bol zastrešený. Tak vznikol dostatočne veľký priestor, aby mohol zvládnuť narastajúcu výrobu plniacich per.

 

60. roky

V roku 1962 bolo v dačickom závode vyrobených už 2 370 000 ks plniacich pier a 70 druhov ďalších výrobkov. Okrem iného tiež napr. umelohmotné rukoväte mačiet na zber cukrovej trstiny pre Kubánsku republiku.
1. 10. 1964 zanikol národný podnik Centropen Pardubice. Všetka výroba už bola v tej dobe premiestnená do Dačic. Bol zriadený Koh-i-noor Hardtmuth Dačice so sídlom na Třídě 9. Května, ktorý sa stal jedným z deviatich závodov výrobne hospodárskej jednotky (VHJ) Koh-i-noor Hardtmuth České Budějovice.
Koh-i-noor Hardtmuth bol v ČSSR monopolný výrobca plniacich pier, hlavne pre žiakov I. stupňa základných škôl. Novinkou v tej dobe bolo pero, ktoré malo namiesto piestu na naberanie atramentu vymeniteľnú bombičku s atramentom. Deti si tak pri písaní neušpinili ruky ako prv.

centropen dačice

centropen dačice

V polovici 60. rokov bolo v závode už viac než 500 zamestnancov. Vyrábalo sa okrem iného lacné pero pre školákov Žák a neskôr pero Student. Používať plniace pero bolo v tej dobe povinné pre všetkých školákov až do 3. triedy základnej školy kvôli správnemu vývoju grafomotoriky detskej ruky.
V druhej polovici 60. rokov vznikol v Japonsku nový písací prostriedok, ktorý sa rýchle rozšíril do celého sveta – popisovač známy pod skratkou „fix“.
Od roku 1967 sa výrobe popisovačov začal prispôsobovať dačický závod. Sprvu bolo nutné hroty a tampóny dovážať z Japonska a atramenty z Nemecka. V Dačiciach prebiehala len výroba plastových dielcov a následná ručná montáž výrobkov. Za prvý rok bolo vyrobených 250 000 ks popisovačov.
Zároveň sa v laboratóriu závodu rozbehli vývojové práce na vlastnú technológiu výroby tampónov a atramentov, neskôr hrotov a farbenie plastov. Tieto práce trvali viac než 20 rokov a ich výsledkom bolo nielen vyriešenie týchto technológií a nahradenie dovozov, ale aj ich zavedenie do praxe a prispôsobenie hromadnej výrobe. Naposledy bola uzavretá a zjednodušená technológia výroby tampónov, a to nákupom mykacieho stroja v rokoch 1988 - 1989.
Treba poznamenať, že okrem už vyššie uvedeného mykacieho stroja linky na výrobu tampónov a na výrobu hrotov vznikli vďaka spolupráci konštruktérov dačického závodu s výskumnými pracoviskami z celého Československa. Tie isté stroje sú vo firme stále v prevádzke.
Prvými českými popisovačmi boli typy 7669, 7870 aj.
Z detského popisovača, ktorý je základnou výrobnou náplňou firmy dodnes, sa postupne vyvinul celý rad ďalších výrobkov – zvýrazňovače, značkovače, linery, rollery, permanentné popisovače atď.

70. roky

Ďalšie rozšírenie výrobného programu pripadá na začiatok 70. rokov, keď sa začali v dačickom závode vyrábať lisovstrekovacie formy s technológiou horúcich kanálov. Šlo o nový postup, v Československu zatiaľ nie príliš rozšírený, ktorý umožňoval bezodpadové vstrekovanie a zvýšenie produktivity foriem.
Výroba vstrekovacích foriem je od tej doby jedným z kľúčových odborov spoločnosti.
Kvôli výrobe foriem bola postavená nová budova technického úseku.

nová budova technického úseku

Sedemdesiate roky sú spojené s rozvojom techniky. Novým výrobkom sa stali zvýrazňovače (Art. 1702), rollery (Art. 1929), prvé permanentné markery (Art. 1886), technické rysovacie perá (Art. 1066 a 1067), elektrické natáčky na vlasy a pod. Výroba popisovačov s vláknovým hrotom (detské fixky), ktoré boli vyrobené podľa československého patentu, postupne mnohonásobne prevýšila výrobu plniacich pier a stala sa hlavným výrobným programom dačického závodu. Denne vyrábalo temer 550 zamestnancov 15 000 – 20 000 plniacich pier a 300 000 popisovačov.

výroba dětských fixů

Dačický závod sa stal výhradným dodávateľom vybraných písacích potrieb pre celú východnú Európu.
V roku 1977 bola do užívania uvedená nová budova technického úseku s dielňami a vývojovými pracoviskami.

nová budova technického úseku

nová budova technického úseku

nová budova technického úseku

Koncom 70. rokov prestali vyhovovať vtedajšie výrobné priestory. Kvôli ďalšej výstavbe muselo byť najskôr narovnané koryto rieky Dyje. Tým vznikli 2 hektáre pozemkov, na ktorých bolo možno začať stavať.

narovnání koryta řeky dyje

80. roky

V roku 1980 bola do prevádzky uvedená nová hala lisovne.

nová hala lisovny

V roku 1982 bola do prevádzky uvedená nová hala farbiarne.

nová hala barevny

nová hala barevny

nová hala barevny

V roku 1985 bola do prevádzky uvedená nová trojpodlažná hala, v ktorej sa nachádzala výroba hrotov, tampónov a sklad materiálu.

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

nová hala výroby hrotů a sklad materiálu

V tomto období vznikol prvý liner (Art. 1901) a nová, vyspelejšia detská fixka (Art. 2790).
1. 1. 1985 odišiel do dôchodku dlhoročný riaditeľ pán Vojtěch Marek.
1. 1. 1989 vystúpil dačický závod z odborového podniku KOH I NOOR Hardtmuth České Budějovice a vrátil sa k pôvodnému názvu Centropen (názov z 50. rokov) ako štátny podnik.

90. roky

V búrlivom roku 1990 sa Centropen transformoval zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť, stopercentným vlastníkom bol štát.
V tom istom roku bola rovnako dokončená mohutná budova závodnej jedálne, ktorú spolu s Centropenom využívali aj ostatné firmy v Dačiciach.

V roku 1992 prebehla v súlade s platnými právnymi predpismi a na základe zadaného a Českou vládou schváleného projektu privatizácia do rúk rýdzo českého kapitálu. Z Centropenu vznikla verejne neobchodovateľná akciová spoločnosť. V tejto právnej forme zotrváva dodnes.

V rokoch 1996 a 1999 vznikli kvôli stále rastúcej výrobe 2 nové sklady určené predovšetkým pre hotové výrobky.
Bola otvorená výroba nových, lacných detských popisovačov (Art. 7790) a na trhu sa tiež prvýkrát objavila novinka - pero Tornado.

V roku 1997 bola v Centropene otvorená výroba novo patentovaného výrobku – fúkacích fixiek. Centropen sa stal ich monopolným výrobcom na celom svete.

V roku 1998 dosiahol počet zamestnancov rekordnú úroveň 628 ľudí. Od tej doby, vďaka zefektívňovaniu všetkých podnikových procesov, počet zamestnancov neustále klesá. Počet vyrobených kusov výrobkov pritom rastie.

Po roku 2000

V prvých rokoch nového tisícročia sa Centropen zameral na inováciu nadväzujúcu na odporúčania pediatrov. Zo vzájomnej spolupráce vznikla myšlienka ERGO držania, t.j., trojuholníkový tvar úchytkovej časti u všetkých detských a následne i kancelárskych, písacích a kresliacich potrieb. Nová myšlienka sa najvýraznejšie prejavila v konštrukcii nového radu kancelárskych rollerov a linerov 26xx s obchodným názvom ERGO a v konštrukcii detských popisovačov pod obchodným názvom TRI.

Od roku 2004 Centropen ponúka svojim zákazníkom okrem výrobkov, v ktorých je atrament namočený v tampóne (viď. 60. roky), tiež výrobky s tzv. voľným objemom, v ktorých je atrament uložený voľne v priehľadnom plášti. Zákazník má tak stálu kontrolu nad jeho zostávajúcim množstvom.

Od roku 2005 Centropen schopnosť vyrábať už tretí typ písacieho systému – gélové rollery. (prvý – atrament v tampóne, viď 60. roky, druhý – voľný objem, viď rok 2004). Ako historicky prvý model bol zavedený Art. 2265 GÉL.

V roku 2007 sa dosiahol historicky najvyšší počet vyrobených písacích prostriedkov, za celý rok 258 mil. kusov.

Z dôvodu opätovného nedostatku skladovacích priestorov bol v roku 2008 dokončený nový centrálny sklad s veľkou kapacitou 1600 paletových miest.

Výstavba areálu pokračovala modernou výrobnou halou dokončenou v roku 2010. Ako na stavbu samotnú, tak na nové technológie boli vo veľkej miere využité dotačné programy Európskej únie. Aj vďaka nim došlo k podstatnému zníženiu výrobných nákladov.

V roku 2012 bola uvedená na trh dlho očakávaná novinka TORNADO COOL. Z technického hľadiska šlo o prevratný krok, pretože sa prvýkrát využila mäkšia pogumovaná úchytková časť pre ľahšie držanie so zachovaním obľúbeného ERGO tvaru.

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

po roce 2000

 

Máte vybrané: 0 súborov o celkovej veľkosti 0 MB

Kopírovať odkaz na stiahnutie
Odkaz na vybrané súbory sa skopíroval
Zrušiť výber

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies