Technológia

Vývoj nového popisovača začína vždy v konštrukcii a vo fyzikálno-chemickom laboratóriu.
Zatiaľ čo konštrukcia má za úlohu vytvoriť dizajn plastových dielcov pomocou 3D modelovacích programov, laboratórium sa sústredí na testovanie písacích vlastností a na odolnosť jednotlivých častí popisovača proti mechanickému poškodeniu a extrémnym teplotám.
Naši experti sa snažia neustále zvyšovať dĺžku písania popisovačov, čo je jeden z hlavných benefitov pre zákazníkov. To všetko ale pri zachovaní zdravotnej neškodnosti výrobkov.

Nástrojáreň

Okrem dizajnu vlastného výrobku je na našich konštruktéroch i vývoj príslušnej formy na striekanie plastov. Nikdy však nejde len o jednu formu, ale minimálne o tri – na plášť, uzáver a zátku.
Niektoré technológie, ktoré slúžia na výrobu lisovstrekovacích foriem.

 • 5 - osové CNC obrábacie centrum SPINNER 1020
  Tento stroj slúži na obrábanie súčiastok v piatich osách. Tým je možné zhotovovať súčiastky v 3D tvaroch. U nás sa používa na výrobu matríc pre zložitejšie dizajny. Ďalej sa stroj používa na presné obrábanie otvorov pre matrice, kolíky a ďalšie pomocné otvory. Stroj pracuje v CNC programe. Pracovník vytvoril podľa dodanej výkresovej dokumentácie program a stroj sám obrobí potrebný diel. Stroj má zásobník nástrojov, z ktorého si sám berie nástroje na dokončenie celého programu. Zhotovený diel je vyrobený v presnosti 0,05 mm.
 • 3 - osové CNC obrábacie centrum MIKRON UM 600
  Tento stroj slúži na obrábanie súčiastok v troch osách. Používa sa na zhotovovanie jednoduchších súčiastok v CNC programe. Hlavnou náplňou tohto stroja je presné vŕtanie otvorov pre matrice, kolíky a ďalšie pomocné otvory. Pracovník vytvorí podľa dodanej výkresovej dokumentácie program a stroj sám obrobí potrebný diel. Stroj má zásobník nástrojov, z ktorého si sám berie nástroje na dokončenie celého programu. Zhotovený diel je vyrobený v presnosti 0,05mm.
 • Elektroerozívny stroj MAKINO EDNC 43S
  Elektroerozivny stroj pracuje na báze el. výboja medzi elektródou, tá je z medi, a obrábaným materiálom, ktorý musí byť vodivý (oceľ, mosadz, hliník atď.). Elektróda i obrábaný materiál sú ponorené vo vodivom kúpeli – elektrolytu. Na elektroerozívnych strojoch sa uskutočňuje výroba najzložitejších dielov do kaleného materiálu, kde je výhodou, že konečný tvar sa obrobí na elektróde a iskrením sa tvar odkopíruje do obrábaného materiálu. Iskrením sa dajú zhotoviť zložité tvary, ktoré by sa klasickým obrábaním nedali zhotoviť. Zhotovený diel je vyrobený v presnosti 0,001 mm.
 • 3D manuálny súradnicový merací stroj MITUTOYO CRYSTA PLUS M
  Na 3D súradnicovom meracom stroji sa kontrolujú výrobné úchylky, ktoré vzniknú opotrebením nástroja, nepresnosťou stroja alebo i chybou obsluhy. Cieľom merania je zistiť prípadnú chybu skôr, než na obrábanom diele prebehnú ďalšie operácie alebo sa chybný diel namontuje do vstrekovacej formy a chyba by sa zistila až pri výrobe na vstrekovacej forme. Je možné tu merať 3D tvary všetkých zložitých súčiastok alebo vzdialenosť osí vŕtaných otvorov na doskách pre vstrekovanie formy dotykovou sondou, kde je presnosť merania 0,001 mm.
Lisovanie

Výrobný proces začína vylisovaním plastových dielcov. Používame lisy dvoch renomovaných výrobcov. Stroje od rakúskej spoločnosti Engel sa využívajú na jednoduchšie formy, ktoré nepotrebujú tyčové vedenie. Zložitejšie formy sú nainštalované na lisoch Arburg. V rámci racionalizácie nákladov boli v minulých rokoch zateplené vykurovacie telesá všetkých lisov špeciálnymi dekami a k všetkým strojom boli postupne nainštalované automatické manipulátory schopné odstrániť vtok okamžite po otvorení formy. Na výrobu dvojfarebných dielcov slúži dvojvstrekovací lis značky Engel s najzložitejšími formami s dvoma vtokmi.
Ako vstrekovací materiál používame predovšetkým polypropylén. V menšej miere sa využíva tiež polystyrén a polykarbonát. Naša lisovňa dokáže spracovať 10 ton granulátu denne. K úsporám materiálu prispieva regranulačná linka, ktorá dokáže spracovať odpad z predchádzajúcej výroby a pripraviť nový granulát.

Výroba atramentov

Atramenty sa pripravujú vo farbiarni, ktorá je rozdelená do dvoch sekcií – vodnej a liehovej. Väčšinu atramentov vyrábame podľa vlastných receptúr. K ich namiešaniu slúži špeciálna technológia skladajúca sa z 2 nad sebou umiestnených sklenených gúľ a miešadiel. Do hornej gule sa vložia potrebné suroviny, ktoré sa za stáleho miešania zahrejú na teplotu v závislosti na type atramentu.
Na základe sedimentačného princípu sa celý obsah hornej gule postupne dostane do spodnej. Odtiaľ sa už atrament stáča do prepravných fliaš a odváža k montážnym strojom.

Potlač

V dnešnej dobe chce zákazník vedieť o výrobku stále viac informácií. Pomocou potlačených plášťov sme mu schopní také informácie odovzdať.
Využívame dve technológie potlače – sitotlač a transferové fólie.

Výroba šablóny (sita)
Šablóna sa skladá z hliníkového rámčeka a na ňom nalepené sitotlačové tkaniny. Táto tkanina sa vyrába z polyesterových vláken s hustotou zhruba 140 až 165 vláken na centimeter.
Pred nalepením na rámček sa sieťky musia napnúť na pneumatickom napínacom ráme. Dôležité je ich správne napnutie, ktoré môže ovplyvniť výslednú kvalitu tlače.
Potom sa na spodnú stranu sita nanesie emulzia citlivá na svetlo a nechá sa v tme vyschnúť. Vo vákuovom ráme sa na sito priloží filmový výťažok (film s motívom – textu, kresby, fotografie) a nasleduje osvit svetlom s danou vlnovou dĺžkou. Emulzia sa v okolí kresby vytvrdí. Z miesta, ktoré zostane neosvetlené, sa emulzia vo vode odplaví a spriechodní tak sito.

Sitotlač
Princíp sitotlače spočíva v pretlačovaní UV farby stierkou cez otvory šablóny na potlačený predmet, v našom prípade plášť popisovača.
Pred správnym prichytením tlačovej farby musí najskôr dôjsť k ohriatiu povrchu potlačeného plášťa plameňom. Tým dôjde k aktivácii povrchu plášťa.
Stierka je podstatnou súčasťou, ktorá spolu so šablónou ovplyvňuje výslednú kvalitu tlače. Pri prechode stierky cez navrstvené sito dochádza k pretláčaniu tlačovej farby na povrch potlačeného plášťa. Aby bol prenos ideálny, musí byť zaistená rovnosť a ostrosť hrany stierky. Pokiaľ tomu tak nie je, nemožno dosiahnuť rovnomerné vrstvy prenesenej tlačovej farby a tým pádom kvalitnú potlač.
Potom môže dôjsť k tlači vybraného motívu na plášť s následným usušením nanesenej UV farby. Už z názvu je vidieť, že tieto farby neusychajú na vzduchu a treba ich vytvrdiť žiarením v UV tuneli. V tomto tuneli sa pomocou lampy vytvára svetlo s daným typom UV spektra. Pre správne vytvrdenie farby je okrem vlnovej dĺžky podstatné i množstvo energie, ktorou sa vytvrdenie uskutočňuje.

sítotisk

sítotisk

sítotisk

sítotisk

sítotisk

Transferová fólia
Technológia termotransferovej potlače je založená na prenášaní motívu z nosnej fólie na povrch plášťa pomocou silikónového razidla zahriateho na vysokú teplotu.
Na špeciálnu nosnú fóliu z polyetylénu sa tlačí požadovaný grafický motív.
Potlačené plášte sa pomocou klinov presunú k silikónovému valcu. Valec je zohriaty zhruba na 240°C a otáča sa okolo svojej osi. Pri tomto prenose grafického motívu musí na celú plochu pôsobiť rovnaký tlak a teplota, aby sa dosiahlo kvalitné zafixovanie na celom povrchu plášťa.
Pri vlastnej aplikácii sa pomocou tepla a tlaku vrstvička s natlačeným motívom roztaví a „prilepí“ grafický motív k potlačovanému podkladovému materiálu.
Výhodou potlače formou transferovej fólie oproti klasickej sítotlače je jej väčšia atraktivita pre potenciálnych zákazníkov. Pomocou transferovej fólie možno realizovať potlač v plných farbách na základe CMYK systému. Pomocou sitotlače je možné tlačiť len jednou farbou.

transferová folie

Hroty

Výroba vláknových hrotov prebieha v štyroch technologických krokoch.

 • V prvom kroku je zhotovený vláknový povrazec. Jednotlivé polyesterové vlákna sa odvíjajú z cievok presne umiestnených na cievkovnici Pri prechode špeciálnym navíjacím strojom sa vlákna združujú a uťahujú.
 • V ďalšom kroku sa povrazec impregnuje v špeciálnom lepidle, ktorého hlavnou zložkou je smola rozpustená v acetóne, a následne vytvrdí v peciach za teploty až 300*C. Súbežne s tým sa kalibruje tak, aby vznikol požadovaný rozmer a kvalita. V priebehu celej operácie sa kladie dôraz na ekologickú výrobu. Uvoľňujúci sa acetón sa okamžite spaľuje pri dodržaní všetkých ekologických noriem.
 • V tretej operácii sa povrazec brúsi v špeciálnych frézach na požadovaný priemer s presnosťou 0,1 mm. Aj tu sa dbá na ekologicky neškodnú likvidáciu prachu vzniknutého brúsením.
 • Posledným krokom je rezanie povrazca na príslušnú dĺžku a obrúsenie do správneho tvaru. Brúsenie môže prebiehať pod vodou alebo za sucha. Vyrobené hroty sa potom zbavujú nečistôt a statického náboja, perú sa, triedia a kontrolujú.

Táto technológia je ojedinelá. Centropen je jediný výrobca vláknových hrotov vo východnej Európe.

Tampóny

Výroba tampónov prebieha kompletne na špeciálnej, na zákazku postavenej linke, ktorá spojuje všetky technologické operácie do jedného celku.
Nekonečný polyesterový prameň sa medzi valcami napína a tým uvoľňuje. Po opätovnom zmrštení sa vytvorí požadovaný objem a štruktúra.
Už upravený prameň potom vstupuje do trysky extrudéru, kde sa poťahuje obalom z polypropylénu. Potiahnutý prameň sa ihneď prudko ochladí a súčasne tlakom pod vodou kalibruje na predpísaný priemer. Nasleduje sekanie prameňa na dĺžku tampónu.
Po kontrole obsluhou stroja sú tampóny automaticky balené do plastových škatúľ.

Montáž

Proces montáže prebieha už úplne automaticky. Všetky komponenty obsluha nasype do príslušných zásobníkov a potom už len dohliada na správny chod. Stroj si sám najprv odoberie plášť, pri ktorom sa dohliada na správnu orientáciu. Potom sa postupne pridávajú hrotník, hrot, tampón, do ktorého sa vstriekne atrament, zátka, ktorá je z bezpečnostných dôvodov zavarená, a ako posledný prichádza na rad uzáver. Pre niektoré atypické tvary treba používať špeciálne upravené stroje.

Balenie

Popisovače v Centropene balíme do niekoľkých typov obalov.

 • Prvou možnosťou sú papierové škatuľky. V takom prípade všetko prebieha automaticky. Stroj sám dokáže škatuľku zložiť, vsunúť do nej výrobky, zavrieť a zalepiť.
 • Ďalším variantom je tiež automatické balenie do tvarových puzdier. Týmto spôsobom sú balené predovšetkým farebné popisovače pre deti. Puzdrá sú celé priehľadné a dobre v nich tak vyniká široká farebná paleta popisovačov.
 • Tretia možnosť sú blistrovacie karty, po ktorých je dopyt v dnešnej dobe predovšetkým od zákazníkov z radu obchodných reťazcov. Tento spôsob balenia je o niečo náročnejší. O to viac je ale komfortnejší pre zákazníkov, ktorí v obchode uvidia nielen celý produkt, ale aj všetky informácie o ňom.
 • Štvrtou možnosťou balenia je tvarová etui. Slúži ako predajný obal pre troj- až štvorfarebné sady prevažne kancelárskych výrobkov. Popisovače je nutné do nich baliť ručne. Výroba však prebieha na robotizovanom pracovisku.
 • Posledným variantom, ako zabaliť písacie potreby, je ručné balenie do pultových predajných stojančekov. Týmto spôsobom sú väčšinou balené výrobky, ktoré majú vlastný výrazný imidž. ktorý je medzi zákazníkmi dobre známy. Najlepším príkladom sú detské školské rollery Tornado.
Sklad

Z dôvodu značnej sezónnosti predaja je veľká skladovacia kapacita nevyhnutnosťou. Veľká kapacita paletových miest rovnako uľahčuje proces plánovania výroby a logistiky.

Máte vybrané: 0 súborov o celkovej veľkosti 0 MB

Kopírovať odkaz na stiahnutie
Odkaz na vybrané súbory sa skopíroval
Zrušiť výber

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies